Strike King Hard Baits

Strike King KVD 1.5 Crankbait

 • $4.79
In Stock

Strike King KVD 1.0 Crankbait

 • $4.79
In Stock

Strike King Red Eye Shad - 1/2 oz

 • $4.79
In Stock

Strike King KVD J300D Jerkbait - 3/8 oz

 • $7.19
In Stock

Strike King KVD 1.5 Shallow Squarebill

 • $4.79
In Stock

Strike King Red Eyed Shad Tungsten 2 Tap 3/4 oz

 • $7.43
In Stock

Strike King KVD Jerkbait 3 Hook

 • $7.19
In Stock

Strike King KVD 2.5 Crankbait

 • $4.79
In Stock

Strike King Pro Model 3XD Crankbait

 • $4.79
In Stock

Strike King HC KVD 1.5 Flatside Crankbait

 • $4.79
In Stock

Strike King KVD J200 Jerkbait - 3/8 oz

 • $7.19
In Stock

Strike King Pro Model Series 5

 • $3.99
In Stock

Strike King KVD Popping Perch

 • $7.19
In Stock

Strike King 5XD Crankbaits

 • $4.79
In Stock

Strike King Pro Model Series 3

 • $3.99
In Stock

Strike King KVD 1.5 Squarebill Crankbait Brown Craw

 • $4.79
In Stock

Strike King KVD 1.5 Squarebill Crankbait

 • $4.79
In Stock

Strike King Red Eye Shad 3/4 oz

 • $5.19
In Stock